این روزا دخترم  خیلی دوست داشتنی شده… با کوچکترین لبخند من می‌خنده. به چشمام زل می‌زنه و منتظر می‌مونه تا باهاش بازی کنم. نگاهش در تمام خونه تعقیبم می‌کنه. بوی نفساش شوق زندگی رو در خونه پر کرده.

زهرا نازنازی