دختر عزیزم ،  خدا  را بخاطر خلقت وجود پاکت سپاسگزارم

و برایت خوشبختی آرزو میکنم