روز شنبه  زهرا خانم دسته گلی به آب داد که همه رو نگران کردDoll. البته طفلی خودش هم مقصر نبودناراحت. ولی اتفاقه دیگه. من که کلی قاط زده بودم. اولش سعی کردم خونسرد باشم ولی بعد یکی دو ساعت دیگه نتونستم ...Teary

دختر ناز من بعد از این که ساعت 12 ظهر از خواب بیدار شد، داشتیم با هم بازی می‌کردیم Mom And Baby یکدفعه انگشتش به چشم خورد. نیم ساعتی به شدت گریه می‌کردCrying من که حسابی گیج شده بودم زنگ زدم Telephone به خانم برادرم که خودشو برسونه، آخه نمی خواستم بابایی رو نگران کنم .

45 دقیقه طول کشید تا زهرا آروم بشه. بعدش چشمش قرمز شده بود و نسبت به نور حساس شده بود و نمی تونست باز نگه داره.Shocked

بعدازظهر با بابایی بردیمش دکترScientist بعد از معاینه مشخص شد اتفاق مهمی نیفتاده و تا 24 ساعت خوب میشه. ولی نمی دونین توی این 24 ساعت به من چی گذشت.کلی دعا و نذر و نیاز کردم تا بچم دوباره سرحال بشه ، اینقدر بی تابی نکنه و چشمش رو باز کنه. خدا رو صدهزار بار شکر که صبح وقتی بیدار شد چشمش خوب شده بود و دیگه بی تابی نمی کرد.Mommy & Baby