به چه تشبیه کنم نام تو را 

به بهار یا به آبی زلال دریا 

ساده تر میگویم تو تمامیت احساس منی 

خدای مهربون به خاطر تمام لحظه‌های خوشی که در این 13 ماه با حضور دختر قشنگ و دلبندم برامون آفریدی شکر میکنم و امیدوارم روزهای بسیار زیباتری در انتظارمون باشه.

 **** به زودی با کلی عکس و خبرهای جدید میایم پیشتون ****