میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت ، امام عصر و الزمان مبارک 

سحر از دامن نرجـــس، برآمد نوگلى زیبا....................................گلى کز بوى دلجویش، جهان پیر شد برنا
به صبح نیمه شعبان تجلّى کرد خورشیدى....................................کــه از نور جبینش شد، منوّر دیده زهــرا