خدایا در این روز عزیز از اعماق وجودم تو را صدا می‌زنم و از تو یاری می‌خواهم ای رحمت کننده و ای گشایش‌گر 

 

روز عرفه مصادف با تولد قمری داداشی مبارک کلیک