آخر به چه کار می آیند 

        آفتاب و ماه

     وقتی تو نباشی !

            (شمس لنگرودی)

 

دلم اندازه ی یک دنیا گرفته ، یه عالمه حرف دارم برای گفتن، ولی اصلا نمیتونم به زبون بیارم...