بوی جــان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ؛ بهر نثار
با پیام دلکش “ نوروزتــــــان پیروز باد ”
با سرود تازه “ هر روزتــــان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند؛ از گل؛ از امید
تا جهان باقی ست این آئین جهان افروز باد