بالاخـــره خوابید
و سکوت و آرامش در منزل ما حکم فرما شد
هرچند گاهی وقتی که خوابه ،
کلی دلم براش تنگ میشه.