طلوع زیباى شمس الشموس از مشرق کرامت و رأفت مبارک

دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون به یـــــک نگاه ، عشق منی

بــــدون شــــرح ...

این روزها، عسلک به شدت عاشق این شخصیت کارتونی (Boo) کارخــ ا نه هیــ ولا ها شده و روزی چندین بار این کارتون رو میبینیم، البته همواره بــ ا ب اسفـ نـ جی نیز محبوبیت خودش رو بیش از پیش حفظ کرده چشمک