دختر که داشته باشی، با خود تصور میکنی، پیچ و تاب شانه را در نرمی موهای طلایی‌اش و کیف عالم را میبری از بافتن موهایش... دختر که داشته باشی، گاهی دلت میلرزد از فکر اینکه روزی بر شانه مردی دیگرغیر از پدرش تکیه میزند... دختر که داشته باشی، انتظار شیرین زبانی‌اش را میکشی و گاهی از پرحرفی‌اش به ستوه می‌آیی ... دختر که داشته باشی، مادرتر می شوی و خوشبخت تر ...

تعریف علی به گفت و کو ممکن نیست
گنجایش بحــــر در سبـــو ممکن نیست

 

عید غــ دیر  1391

روز کودک، من و عسلک باهم به دیدن نمایش کـرمـهای آوازخـ وان در فرهنـ گـ سرای  نیــ اوران رفتیم، خاطره ی زیبایی برامون بجا موند قلب

یه عکس همراه با ترس و لرز، با این آقای سنگیچشمک