دختر نازنینم

هیچ لحظهای به اندازه لحظههای با تو بودن شیرین نیست
تو را همچون گوهری در صدف یافتم و تا ابدیت از تو محافظت خواهم کرد
تو را همچون زیبائی آسمان یافتم و همیشه در تو پرواز خواهم کرد

زهرا نازنازی

زهرای عزیزم

همیشهزنده باش که از زنده بودن تو، من نیز زنده خواهم بود

همیشه شاد باش که از شادیت دل من نیز شاد خواهد بود

همیشه با محبت باش چون محبتت نیازم خواهد بود

همیشه و در همه حال عاشقانه دوستت خواهم داشت