مامان یعنی تو احتیاج داری به کسی که همیشه کنارت باشد و توراحمایت کند

مامان یعنی پناه بردن به کسی از نگاه‌های غریبه ها

مامان یعنی تا صدا کنی کسی کنارت حاضر باشد

مامان یعنی کسی که شب تا صبح بارها و بارها بیدار شود و پتو را رویت بکشد

مامان یعنی کسی که تا گریه گرسنگی سر می دهی بلافاصله از راه می رسد

مامان یعنی کسی که همیشه تو را تمیز نگه می دارد

مامان یعنی کسی که با تو کودک می شود

مامان یعنی کسی که از دیدن تو بی نهایت لذت می برد 

مامان یعنی کسی که با تو بیدار می شود و با تو می خوابد

 مامان یعنی کسی که خسته است اما به تو لبخند می زند

مامان یعی تمام لحظه های دنیای کوچکت

مامان یعنی کسی که عاشقت است! همین!