توجه به این نکته بسیار مهم است که کسانی در زندگی موفق ترند و احساس خوشبختی می‌کنند ، که قلبا راضی و شاکرند و با زبان هم معترفند که غرق در نعمتهای بی شمار و ارزشمند خـدا هستند و با استفاده درست از آن نعمتها ، در دنیا و آخرت ، کامیاب می شوند . 


     کسانی که نعمتهای ارزشمند و بی شمار خداوند مهربان را نمی بینند و آن را انکار می کنند و همیشه نق می زنند که خدا به ما چیزی نداده ، و یا کسانی که از نعمتهای خدا ، بد استفاده می‌کنند و با آن گناه می کنند :
    اولا : در دنیا احساس خـوشبخـتی نمی کنند چون پیوسته احساس کمبود و نداشتن میکنند که حالت بسیار آزار دهنده ای است .
    ثانیا : ناشکری باعث می شود که نعمتها از آنان گرفته شود که فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در این رابطه ذکر شد .
    ثالثا : ناشکری باعث مجازات در دنیا و آخرت می شود .