بیسـ تـ میـ ن هفتـ ه با تـ و بـ ودن + اولـ یـ ن تکـ ون

به نام خدا

امشب حدودای ساعت 11 شب بود که روی مبل جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و اولین ضربه و تکون رو از جانب شما به صورت بسیار محسوس احساس کردم.

حس خیلی قشنگی بود.


نازنازی مامان بی صبرانه منتظرم تا بیای در آغوشم.

/ 0 نظر / 2 بازدید